SHORADEZ là gì? Nghĩa của từ shoradez

SHORADEZ là gì?

SHORADEZ“SHORAD Engagement Zone” trong tiếng Anh.

SHORADEZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SHORADEZ“SHORAD Engagement Zone”.

SHORAD Engagement Zone: Vùng tương tác SHORAD.

Giải thích ý nghĩa của SHORADEZ

SHORADEZ có nghĩa “SHORAD Engagement Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Vùng tương tác SHORAD”.