SIMCA là gì? Nghĩa của từ simca

SIMCA là gì?

SIMCA“Soft Independent Modelling by Class Analogy” trong tiếng Anh.

SIMCA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SIMCA“Soft Independent Modelling by Class Analogy”.

Soft Independent Modelling by Class Analogy: Mô hình hóa độc lập mềm theo phương pháp tương tự lớp.

Một số kiểu SIMCA viết tắt khác:

Sugud Islands Marine Conservation Area: Khu bảo tồn biển quần đảo Sugud.

Social Identity Model of Collective Action: Mô hình nhận dạng xã hội về hành động tập thể.

South Indian Music Companies Association: Hiệp hội các công ty âm nhạc Nam Ấn Độ.

Giải thích ý nghĩa của SIMCA

SIMCA có nghĩa “Soft Independent Modelling by Class Analogy”, dịch sang tiếng Việt là “Mô hình hóa độc lập mềm theo phương pháp tương tự lớp”.