SIMNET-D là gì? Nghĩa của từ simnet-d

SIMNET-D là gì?

SIMNET-D“SIMulation NETwork - Developmental” trong tiếng Anh.

SIMNET-D là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SIMNET-D“SIMulation NETwork - Developmental”.

SIMulation NETwork - Developmental: Mô phỏng NETwork - Phát triển.

Giải thích ý nghĩa của SIMNET-D

SIMNET-D có nghĩa “SIMulation NETwork - Developmental”, dịch sang tiếng Việt là “Mô phỏng NETwork - Phát triển”.