SIMNET là gì? Nghĩa của từ simnet

SIMNET là gì?

SIMNET“SIMulator NETwork” trong tiếng Anh.

SIMNET là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SIMNET“SIMulator NETwork”.

SIMulator NETwork: SIMulator NETwork.
sau này là SIMulation NETwork.

Giải thích ý nghĩa của SIMNET

SIMNET có nghĩa “SIMulator NETwork”, dịch sang tiếng Việt là “SIMulator NETwork”.