SIMPLE là gì? Nghĩa của từ simple

SIMPLE là gì?

SIMPLE“Satellite Interactive Multimedia Platform for Low-cost Earth stations” trong tiếng Anh.

SIMPLE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SIMPLE“Satellite Interactive Multimedia Platform for Low-cost Earth stations”.

Satellite Interactive Multimedia Platform for Low-cost Earth stations: Nền tảng Đa phương tiện Tương tác Vệ tinh cho các trạm Trái đất chi phí thấp.

Một số kiểu SIMPLE viết tắt khác:

Savings Incentive Match Plan for Employees: Kế hoạch Ưu đãi Tiết kiệm cho Nhân viên.

Standard Interface for Multiple Platform Link Evaluation: Giao diện tiêu chuẩn để đánh giá liên kết nhiều nền tảng.

Giải thích ý nghĩa của SIMPLE

SIMPLE có nghĩa “Satellite Interactive Multimedia Platform for Low-cost Earth stations”, dịch sang tiếng Việt là “Nền tảng Đa phương tiện Tương tác Vệ tinh cho các trạm Trái đất chi phí thấp”.