SINR là gì? Nghĩa của từ sinr

SINR là gì?

SINR“Signal-to-interference-plus-noise ratio” trong tiếng Anh.

SINR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SINR“Signal-to-interference-plus-noise ratio”.

Signal-to-interference-plus-noise ratio: Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu-cộng-nhiễu.

Một số kiểu SINR viết tắt khác:

Simple Image and Numeric Report: Báo cáo số và hình ảnh đơn giản.

Giải thích ý nghĩa của SINR

SINR có nghĩa “Signal-to-interference-plus-noise ratio”, dịch sang tiếng Việt là “Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu-cộng-nhiễu”.