SIW là gì? Nghĩa của từ siw

SIW là gì?

SIW“Simulation Interoperability Workshop” trong tiếng Anh.

SIW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SIW“Simulation Interoperability Workshop”.

Simulation Interoperability Workshop: Hội thảo về khả năng tương tác mô phỏng.

Giải thích ý nghĩa của SIW

SIW có nghĩa “Simulation Interoperability Workshop”, dịch sang tiếng Việt là “Hội thảo về khả năng tương tác mô phỏng”.