SIYSS là gì? Nghĩa của từ siyss

SIYSS là gì?

SIYSS“Stockholm International Youth Science Seminar” trong tiếng Anh.

SIYSS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SIYSS“Stockholm International Youth Science Seminar”.

Stockholm International Youth Science Seminar: Hội thảo Khoa học Thanh niên Quốc tế Stockholm.

Giải thích ý nghĩa của SIYSS

SIYSS có nghĩa “Stockholm International Youth Science Seminar”, dịch sang tiếng Việt là “Hội thảo Khoa học Thanh niên Quốc tế Stockholm”.