SLA là gì? Nghĩa của từ sla

SLA là gì?

SLA“Service Level Agreement” trong tiếng Anh.

SLA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SLA“Service Level Agreement”.

Service Level Agreement: Thỏa thuận mức độ dịch vụ.

Một số kiểu SLA viết tắt khác:

Symbionese Liberation Army: Quân giải phóng Symbionese.

Giải thích ý nghĩa của SLA

SLA có nghĩa “Service Level Agreement”, dịch sang tiếng Việt là “Thỏa thuận mức độ dịch vụ”.