SLBM là gì? Nghĩa của từ slbm

SLBM là gì?

SLBM“Submarine-Launched Ballistic Missile” trong tiếng Anh.

SLBM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SLBM“Submarine-Launched Ballistic Missile”.

Submarine-Launched Ballistic Missile: Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Giải thích ý nghĩa của SLBM

SLBM có nghĩa “Submarine-Launched Ballistic Missile”, dịch sang tiếng Việt là “Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm”.