SLCD là gì? Nghĩa của từ slcd

SLCD là gì?

SLCD“Super LCD” trong tiếng Anh.

SLCD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SLCD“Super LCD”.

Super LCD: Siêu LCD.

Một số kiểu SLCD viết tắt khác:

Spring-Loaded Camming Device: Thiết bị Camming nạp Spring.

Giải thích ý nghĩa của SLCD

SLCD có nghĩa “Super LCD”, dịch sang tiếng Việt là “Siêu LCD”.