SLPH là gì? Nghĩa của từ slph

SLPH là gì?

SLPH“Standard litre per hour” trong tiếng Anh.

SLPH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SLPH“Standard litre per hour”.

Standard litre per hour: Lít tiêu chuẩn trên giờ.
slph - lưu lượng khí.

Giải thích ý nghĩa của SLPH

SLPH có nghĩa “Standard litre per hour”, dịch sang tiếng Việt là “Lít tiêu chuẩn trên giờ”.