SMLT là gì? Nghĩa của từ smlt

SMLT là gì?

SMLT“Sờ mó lung tung” trong tiếng Việt, “Split Multi-Link Trunking” trong tiếng Anh.

SMLT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SMLT“Sờ mó lung tung”, “Split Multi-Link Trunking”.

Sờ mó lung tung.
Một dạng hành động của con người thực hiện đối với một người khác, một con vật khác.

Split Multi-Link Trunking: Phân chia Trunking Đa Liên kết.
Thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực mạng máy tính.

Một số kiểu SMLT viết tắt khác:

Langatabbetje Airstrip: Đường băng Langatabbetje.

Société du métro léger de Tunis: Công ty tàu điện ngầm Tunis Light.
Tiếng Pháp.

Giải thích ý nghĩa của SMLT

VIỆT NGỮ.

SMLT có nghĩa “Sờ mó lung tung” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

SMLT có nghĩa “Split Multi-Link Trunking”, dịch sang tiếng Việt là “Phân chia Trunking Đa Liên kết”.