SMURF là gì? Nghĩa của từ smurf

SMURF là gì?

SMURF“Special Microbeam Utilization Research Facility” trong tiếng Anh.

SMURF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SMURF“Special Microbeam Utilization Research Facility”.

Special Microbeam Utilization Research Facility: Cơ sở Nghiên cứu Sử dụng Microbeam Đặc biệt.

Giải thích ý nghĩa của SMURF

SMURF có nghĩa “Special Microbeam Utilization Research Facility”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở Nghiên cứu Sử dụng Microbeam Đặc biệt”.