SNAP là gì? Nghĩa của từ snap

SNAP là gì?

SNAP“Supplemental Nutrition Assistance Program” trong tiếng Anh.

SNAP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SNAP“Supplemental Nutrition Assistance Program”.

Supplemental Nutrition Assistance Program: Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung.

Giải thích ý nghĩa của SNAP

SNAP có nghĩa “Supplemental Nutrition Assistance Program”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung”.