SND là gì? Nghĩa của từ snd

SND là gì?

SND“Standard Nomenclature Database” trong tiếng Anh.

SND là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SND“Standard Nomenclature Database”.

Standard Nomenclature Database: Cơ sở dữ liệu danh pháp tiêu chuẩn.

Một số kiểu SND viết tắt khác:

Sindhi language: Ngôn ngữ Sindhi.
mã ISO 639-2: snd.

Giải thích ý nghĩa của SND

SND có nghĩa “Standard Nomenclature Database”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở dữ liệu danh pháp tiêu chuẩn”.