SNL là gì? Nghĩa của từ snl

SNL là gì?

SNL“Saturday Night Live” trong tiếng Anh.

SNL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SNL“Saturday Night Live”.

Saturday Night Live: Saturday Night Live.
truyền hình.

Một số kiểu SNL viết tắt khác:

Società Navigazione del Lago di Lugano: Società Navigazione del Lago di Lugano.

Giải thích ý nghĩa của SNL

SNL có nghĩa “Saturday Night Live”, dịch sang tiếng Việt là “Saturday Night Live”.