SNRI là gì? Nghĩa của từ snri

SNRI là gì?

SNRI“Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitor” trong tiếng Anh.

SNRI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SNRI“Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitor”.

Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitor: Chất ức chế tái hấp thu serotonin-Norepinephrine.

Giải thích ý nghĩa của SNRI

SNRI có nghĩa “Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitor”, dịch sang tiếng Việt là “Chất ức chế tái hấp thu serotonin-Norepinephrine”.