SO là gì? Nghĩa của từ so

SO là gì?

SO“Shared Object” trong tiếng Anh.

SO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SO“Shared Object”.

Shared Object: Đối tượng dùng chung.
Unix.

Một số kiểu SO viết tắt khác:

Sheriff's Office: Văn phòng Cảnh sát trưởng.

Significant other: Đáng kể khác.

Somalia: Somalia.
ISO 3166 và mã quốc gia FIPS 10-4.

Somali language: Ngôn ngữ Somali.
mã ISO 639-1: mã.

Giải thích ý nghĩa của SO

SO có nghĩa “Shared Object”, dịch sang tiếng Việt là “Đối tượng dùng chung”.