SOAP là gì? Nghĩa của từ soap

SOAP là gì?

SOAP“Simple Object Access Protocol” trong tiếng Anh.

SOAP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SOAP“Simple Object Access Protocol”.

Simple Object Access Protocol: Giao thức truy cập đối tượng đơn giản.

Một số kiểu SOAP viết tắt khác:

Supplemental Offer and Acceptance Program: Chương trình chấp nhận và ưu đãi bổ sung.
đối sánh nội trú y tế của Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của SOAP

SOAP có nghĩa “Simple Object Access Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức truy cập đối tượng đơn giản”.