SOC là gì? Nghĩa của từ soc

SOC là gì?

SOC“Sector Operations Centre” trong tiếng Anh.

SOC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SOC“Sector Operations Centre”.

Sector Operations Centre: Trung tâm Điều hành Ngành.

Giải thích ý nghĩa của SOC

SOC có nghĩa “Sector Operations Centre”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Điều hành Ngành”.