SOCOS là gì? Nghĩa của từ socos

SOCOS là gì?

SOCOS“Scenes Of Crime Officers” trong tiếng Anh.

SOCOS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SOCOS“Scenes Of Crime Officers”.

Scenes Of Crime Officers: Cảnh sát điều tra tội phạm.

Giải thích ý nghĩa của SOCOS

SOCOS có nghĩa “Scenes Of Crime Officers”, dịch sang tiếng Việt là “Cảnh sát điều tra tội phạm”.