SOE là gì? Nghĩa của từ soe

SOE là gì?

SOE“State-Owned Enterprise” trong tiếng Anh.

SOE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SOE“State-Owned Enterprise”.

State-Owned Enterprise: Doanh nghiệp nhà nước.

Một số kiểu SOE viết tắt khác:

Secret Of Evermore: Bí mật của Evermore.

Special Operations Executive: Điều hành hoạt động đặc biệt.

State Of Emissions: Trạng thái phát thải.

Splicing by Overhang Extension: Nối bằng phần mở rộng nhô ra.

Standard Operating Environment: Môi trường hoạt động tiêu chuẩn.

Society of Operations Engineers: Hiệp hội kỹ sư vận hành.

Giải thích ý nghĩa của SOE

SOE có nghĩa “State-Owned Enterprise”, dịch sang tiếng Việt là “Doanh nghiệp nhà nước”.