SONA là gì? Nghĩa của từ sona

SONA là gì?

SONA“The State of the Nation Address” trong tiếng Anh.

SONA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SONA“The State of the Nation Address”.

The State of the Nation Address: Diễn văn quốc gia.
Tên của một bài diễn văn thường niên tại Phi-líp-pin của Tổng Thống trước Quốc hội.

Một số kiểu SONA viết tắt khác:

Songwriters of Northern America: Nhạc sĩ Bắc Mỹ.

State of the Nation Address of the President of South Africa: Diễn văn Quốc gia của Tổng thống Nam Phi.

Giải thích ý nghĩa của SONA

SONA có nghĩa “The State of the Nation Address”, dịch sang tiếng Việt là “Diễn văn quốc gia”.