SORBS là gì? Nghĩa của từ sorbs

SORBS là gì?

SORBS“Spam and Open Relay Blocking System” trong tiếng Anh.

SORBS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SORBS“Spam and Open Relay Blocking System”.

Spam and Open Relay Blocking System: Spam và mở hệ thống chặn chuyển tiếp.

Giải thích ý nghĩa của SORBS

SORBS có nghĩa “Spam and Open Relay Blocking System”, dịch sang tiếng Việt là “Spam và mở hệ thống chặn chuyển tiếp”.