SPEE là gì? Nghĩa của từ spee

SPEE là gì?

SPEE“Society for the Promotion of Engineering Education” trong tiếng Anh.

SPEE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SPEE“Society for the Promotion of Engineering Education”.

Society for the Promotion of Engineering Education: Hiệp hội Khuyến khích Giáo dục Kỹ thuật.

Một số kiểu SPEE viết tắt khác:

Society of Petroleum Evaluation Engineers: Hiệp hội Kỹ sư Đánh giá Dầu khí.

Giải thích ý nghĩa của SPEE

SPEE có nghĩa “Society for the Promotion of Engineering Education”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Khuyến khích Giáo dục Kỹ thuật”.