SPOC là gì? Nghĩa của từ spoc

SPOC là gì?

SPOC“Single Point Of Contact” trong tiếng Anh.

SPOC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SPOC“Single Point Of Contact”.

Single Point Of Contact: Điểm liên lạc duy nhất.

Một số kiểu SPOC viết tắt khác:

Space Operations Command: Lệnh tác chiến không gian.
SpOC.

Small Private Online Course: Khóa học trực tuyến tư nhân nhỏ.

Sydney Paralympic Organising Committee: Ban tổ chức Paralympic Sydney.

Sydney Paralympic Organizing Committee: Ban tổ chức Paralympic Sydney.

Spaceflight Processing Operations Center: Trung tâm điều hành xử lý tàu vũ trụ.

Space Program Operations Contract: Hợp đồng Hoạt động Chương trình Không gian.

Sex Professionals Of Canada: Chuyên gia tình dục của Canada.

Seoul Paralympic Organizing Committee: Ban tổ chức Paralympic Seoul.

SPectral Ocean Color: Màu đại dương SPectral.

Spontaneous Oscillatory Contraction: Co dao động tự phát.

Sheriffs Provincial Operations Centre: Trung tâm Điều hành cấp tỉnh của Cảnh sát trưởng.

Sydney 2000 Paralympics Organising Committee: Ban tổ chức Paralympic Sydney 2000.

Small Private Online Class: Lớp học trực tuyến tư nhân nhỏ.

Sudd Petroleum Operating Company: Công ty điều hành dầu khí Sudd.

Science Processing and Operations Center: Trung tâm Điều hành và Xử lý Khoa học.

Giải thích ý nghĩa của SPOC

SPOC có nghĩa “Single Point Of Contact”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm liên lạc duy nhất”.