SQR là gì? Nghĩa của từ sqr

SQR là gì?

SQR“Structured Query Reporter” trong tiếng Anh.

SQR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SQR“Structured Query Reporter”.

Structured Query Reporter: Trình báo cáo truy vấn có cấu trúc.
Một ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong lĩnh vực quản lý cơ sở dữ liệu, nó được thiết kế để tạo ra các báo cáo từ hệ thống.

Một số kiểu SQR viết tắt khác:

Square: Hình vuông.

Square root: Căn bậc hai.

Siculo-Arabic: Ngôn ngữ Siculo-Ả Rập.

Succinate-Q reductase.

Giải thích ý nghĩa của SQR

SQR có nghĩa “Structured Query Reporter”, dịch sang tiếng Việt là “Trình báo cáo truy vấn có cấu trúc”.