SSBB là gì? Nghĩa của từ ssbb

SSBB là gì?

SSBB“Super Smash Bros. Brawl” trong tiếng Anh.

SSBB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SSBB“Super Smash Bros. Brawl”.

Super Smash Bros. Brawl: .

Giải thích ý nghĩa của SSBB

SSBB có nghĩa “Super Smash Bros. Brawl”, dịch sang tiếng Việt là “”.