SSDP là gì? Nghĩa của từ ssdp

SSDP là gì?

SSDP“Simple Service Discovery Protocol” trong tiếng Anh.

SSDP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SSDP“Simple Service Discovery Protocol”.

Simple Service Discovery Protocol: Giao thức khám phá dịch vụ đơn giản.

Một số kiểu SSDP viết tắt khác:

Students for Sensible Drug Policy: Sinh viên cho Chính sách Thuốc Hợp lý.

Serbian Social Democratic Party: Đảng Dân chủ Xã hội Serbia.

Space Security and Defense Program: Chương trình Quốc phòng và An ninh Vũ trụ.

Secure Software Development Partnership: Hợp tác phát triển phần mềm an toàn.

Giải thích ý nghĩa của SSDP

SSDP có nghĩa “Simple Service Discovery Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức khám phá dịch vụ đơn giản”.