STDP là gì? Nghĩa của từ stdp

STDP là gì?

STDP“Spike-Timing-Dependent Plasticity” trong tiếng Anh.

STDP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng STDP“Spike-Timing-Dependent Plasticity”.

Spike-Timing-Dependent Plasticity: Spike-thời gian-Độ dẻo phụ thuộc.

Một số kiểu STDP viết tắt khác:

Selective TDP: TDP có chọn lọc.

Short-Term Dynamic Psychotherapy: Liệu pháp tâm lý động ngắn hạn.

Space Technologies Development Program: Chương trình phát triển công nghệ vũ trụ.

Giải thích ý nghĩa của STDP

STDP có nghĩa “Spike-Timing-Dependent Plasticity”, dịch sang tiếng Việt là “Spike-thời gian-Độ dẻo phụ thuộc”.