STFD là gì? Nghĩa của từ stfd

STFD là gì?

STFD“Stratford Hall” trong tiếng Anh.

STFD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng STFD“Stratford Hall”.

Stratford Hall: Hội trường Stratford.

Giải thích ý nghĩa của STFD

STFD có nghĩa “Stratford Hall”, dịch sang tiếng Việt là “Hội trường Stratford”.