STRIP là gì? Nghĩa của từ strip

STRIP là gì?

STRIP“Science Technology Research and Innovation Precinct” trong tiếng Anh.

STRIP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng STRIP“Science Technology Research and Innovation Precinct”.

Science Technology Research and Innovation Precinct: Khu nghiên cứu và đổi mới khoa học công nghệ.

Giải thích ý nghĩa của STRIP

STRIP có nghĩa “Science Technology Research and Innovation Precinct”, dịch sang tiếng Việt là “Khu nghiên cứu và đổi mới khoa học công nghệ”.