SVVN là gì? Nghĩa của từ svvn

SVVN là gì?

SVVN“Sinh viên Việt Nam” trong tiếng Việt.

SVVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SVVN“Sinh viên Việt Nam”.

Sinh viên Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của SVVN

SVVN có nghĩa “Sinh viên Việt Nam” trong tiếng Việt.