SWL là gì? Nghĩa của từ swl

SWL là gì?

SWL“Safe Working Load” trong tiếng Anh.

SWL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SWL“Safe Working Load”.

Safe Working Load: Tải trọng làm việc an toàn.

Một số kiểu SWL viết tắt khác:

Sound Power Level: Mức công suất âm thanh.

Shortwave Listening: Nghe sóng ngắn.

Giải thích ý nghĩa của SWL

SWL có nghĩa “Safe Working Load”, dịch sang tiếng Việt là “Tải trọng làm việc an toàn”.