SWLABR là gì? Nghĩa của từ swlabr

SWLABR là gì?

SWLABR“She Was Like A Bearded Rainbow” trong tiếng Anh.

SWLABR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SWLABR“She Was Like A Bearded Rainbow”.

She Was Like A Bearded Rainbow: She Was Like A Beard Rainbow.
một bài hát của ban nhạc Cream.

Giải thích ý nghĩa của SWLABR

SWLABR có nghĩa “She Was Like A Bearded Rainbow”, dịch sang tiếng Việt là “She Was Like A Beard Rainbow”.