SWORD là gì? Nghĩa của từ sword

SWORD là gì?

SWORD“Subjective WORkload Dominance” trong tiếng Anh.

SWORD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SWORD“Subjective WORkload Dominance”.

Subjective WORkload Dominance: Chi phối khối lượng công việc chủ quan.

Giải thích ý nghĩa của SWORD

SWORD có nghĩa “Subjective WORkload Dominance”, dịch sang tiếng Việt là “Chi phối khối lượng công việc chủ quan”.