SYR là gì? Nghĩa của từ syr

SYR là gì?

SYR“Syria” trong tiếng Anh.

SYR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SYR“Syria”.

Syria: Syria.
ISO 3166 bát quái.

Giải thích ý nghĩa của SYR

SYR có nghĩa “Syria”, dịch sang tiếng Việt là “Syria”.