SYSML là gì? Nghĩa của từ sysml

SYSML là gì?

SYSML“System Modeling Language” trong tiếng Anh.

SYSML là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SYSML“System Modeling Language”.

System Modeling Language: Ngôn ngữ tạo mô hình hệ thống.
SysML.

Giải thích ý nghĩa của SYSML

SYSML có nghĩa “System Modeling Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ tạo mô hình hệ thống”.