SYSOP là gì? Nghĩa của từ sysop

SYSOP là gì?

SYSOP“System Operator” trong tiếng Anh.

SYSOP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SYSOP“System Operator”.

System Operator: Điều hành hệ thống.

Giải thích ý nghĩa của SYSOP

SYSOP có nghĩa “System Operator”, dịch sang tiếng Việt là “Điều hành hệ thống”.