SZD là gì? Nghĩa của từ szd

SZD là gì?

SZD“Spezand Junction railway station” trong tiếng Anh.

SZD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SZD“Spezand Junction railway station”.

Spezand Junction railway station: Ga đường sắt Spezand Junction.

Một số kiểu SZD viết tắt khác:

Soviet State Railway: Đường sắt Nhà nước Liên Xô.

Giải thích ý nghĩa của SZD

SZD có nghĩa “Spezand Junction railway station”, dịch sang tiếng Việt là “Ga đường sắt Spezand Junction”.