TAA là gì? Nghĩa của từ taa

TAA là gì?

TAA“Transparency Anti-Aliasing” trong tiếng Anh.

TAA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TAA“Transparency Anti-Aliasing”.

Transparency Anti-Aliasing: Khử răng cưa trong suốt.

Một số kiểu TAA viết tắt khác:

Trans Australia Airlines: Trans Australia Airlines.

Giải thích ý nghĩa của TAA

TAA có nghĩa “Transparency Anti-Aliasing”, dịch sang tiếng Việt là “Khử răng cưa trong suốt”.