TACC là gì? Nghĩa của từ tacc

TACC là gì?

TACC“Tactical Air Control Centre” trong tiếng Anh.

TACC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TACC“Tactical Air Control Centre”.

Tactical Air Control Centre: Trung tâm Kiểm soát Phòng không Chiến thuật.

Một số kiểu TACC viết tắt khác:

Tanker Airlift Control Center: Trung tâm Kiểm soát Không vận Xe tăng.

Giải thích ý nghĩa của TACC

TACC có nghĩa “Tactical Air Control Centre”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Kiểm soát Phòng không Chiến thuật”.