TACN là gì? Nghĩa của từ tacn

TACN là gì?

TACN“Thức ăn chăn nuôi” trong tiếng Việt.

TACN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TACN“Thức ăn chăn nuôi”.

Thức ăn chăn nuôi.

Giải thích ý nghĩa của TACN

TACN có nghĩa “Thức ăn chăn nuôi” trong tiếng Việt.