TADSS là gì? Nghĩa của từ tadss

TADSS là gì?

TADSS“Training Aids, Devices, Simulators, and Simulations” trong tiếng Anh.

TADSS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TADSS“Training Aids, Devices, Simulators, and Simulations”.

Training Aids, Devices, Simulators, and Simulations: Hỗ trợ đào tạo, Thiết bị, Trình mô phỏng và Mô phỏng.

Giải thích ý nghĩa của TADSS

TADSS có nghĩa “Training Aids, Devices, Simulators, and Simulations”, dịch sang tiếng Việt là “Hỗ trợ đào tạo, Thiết bị, Trình mô phỏng và Mô phỏng”.