TALES là gì? Nghĩa của từ tales

TALES là gì?

TALES“Technical Advice and Lexicon for Enabling Simulation” trong tiếng Anh.

TALES là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TALES“Technical Advice and Lexicon for Enabling Simulation”.

Technical Advice and Lexicon for Enabling Simulation: Tư vấn kỹ thuật và từ vựng để kích hoạt mô phỏng.

Giải thích ý nghĩa của TALES

TALES có nghĩa “Technical Advice and Lexicon for Enabling Simulation”, dịch sang tiếng Việt là “Tư vấn kỹ thuật và từ vựng để kích hoạt mô phỏng”.