TAN là gì? Nghĩa của từ tan

TAN là gì?

TAN“Tanzania” trong tiếng Anh.

TAN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TAN“Tanzania”.

Tanzania: Tanzania.
bát quái IOC và FIFA, nhưng không phải ISO 3166.

Giải thích ý nghĩa của TAN

TAN có nghĩa “Tanzania”, dịch sang tiếng Việt là “Tanzania”.