TANJ là gì? Nghĩa của từ tanj

TANJ là gì?

TANJ“There Ain't No Justice” trong tiếng Anh.

TANJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TANJ“There Ain't No Justice”.

There Ain't No Justice: There Ain't No Justice.
được sử dụng như một cách rõ ràng trong tiểu thuyết Ringworld.

Giải thích ý nghĩa của TANJ

TANJ có nghĩa “There Ain't No Justice”, dịch sang tiếng Việt là “There Ain't No Justice”.