TARDIS là gì? Nghĩa của từ tardis

TARDIS là gì?

TARDIS“Time And Relative Dimension In Space” trong tiếng Anh.

TARDIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TARDIS“Time And Relative Dimension In Space”.

Time And Relative Dimension In Space: Thời gian và chiều tương đối trong không gian.
từ Doctor Who.

Giải thích ý nghĩa của TARDIS

TARDIS có nghĩa “Time And Relative Dimension In Space”, dịch sang tiếng Việt là “Thời gian và chiều tương đối trong không gian”.