TASER là gì? Nghĩa của từ taser

TASER là gì?

TASER“Thomas A. Swift's Electric Rifle” trong tiếng Anh.

TASER là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TASER“Thomas A. Swift's Electric Rifle”.

Thomas A. Swift's Electric Rifle: Súng trường điện của Thomas A. Swift.

Giải thích ý nghĩa của TASER

TASER có nghĩa “Thomas A. Swift's Electric Rifle”, dịch sang tiếng Việt là “Súng trường điện của Thomas A. Swift”.